Datum/Tijd
Date(s) - 09 oktober 22
14:00 - 17:30


* English below *

 

Lieve Jij,

Je bent jong en staat midden in de wereld. En misschien heb je al van tantra gehoord want het wordt steeds meer bekend. En juist als je jong bent is het fantastisch om daar nu al meer van te leren. Want tantra gaat over jou, over jouw energie, jouw lijf, jouw levenskracht. Over hoe je veel meer als je ware zelf in het leven kan staan. Veel jongeren vinden het lastig om hun weg te vinden in de wereld van intimiteit en relaties omdat alles tegenwoordig (te) snel gaat. Meer weten van tantra en dat ook kunnen toepassen is tegengif voor porno en oppervlakkige intimiteit. Want daar leer je toch niks over in de opvoeding? En hoe fijn is het om daar wél over te leren. Over hoe je lijf werkt, en hoe je dat kunt communiceren met een ander. Waar jouw wensen en grenzen liggen. Je gaat ook leren je energielichaam (chakra’s, nadi’s) steeds beter te kennen en je te verbinden met hogere bewustzijnslagen.
Wie is Jessica
Ik geef al 7 jaar tantra lessen en sessies aan volwassenen en ik ben enthousiast over het werken met jongeren. Juist omdat jullie de toekomst zijn, en het belangrijk is om nu al te beginnen met helen en je energie te leren kennen. Zodat je je nu al kunt bevrijden van ballast en meer kunt verbinden met jouw diepste kern met elkaar op een mooie manier.
Wat gaan we doen?
We gaan samenkomen op 4 zondagmiddagen dit najaar. Elke les is anders en vele elementen komen terug. Als je vaker meedoet kom je er echt in en raak je meer een meer vertrouwd in alles wat we met elkaar doen. We werken in een gemengde groep (M/V). Soms is het heel actief en dynamisch, op andere momenten rustiger en op jezelf. De kleding blijft aan, maar soms doen we een oefeningen met begeleide aanraking. Dit gaat altijd in afstemming. Ik begeleid dit allemaal zodat je altijd een keuze hebt en je veilig kunt voelen. Je kunt elke les apart volgen, maar je haalt er het meest uit als je vaker komt!
Inhoud van het programma:
– breathwork/ademwerk
– ancient tantra kriya yoga
– wheel of consent werk
– actieve medicatie
– rituelen
– ……
wanneer?
18 september 14.00-17.30
9 oktober 14.00 – 17.30
6 november 14.00 – 17.30
4 december 14.00 – 17.30
Jouw investering:
25 euro per middag.
Van te voren over te maken naar NL52RABO0147921694 tnv. J.A. Jobse ovv. je naam en “tantra voor jongeren”.
Wat moet ik meenemen/hoe kom ik daar?
Je krijgt bij inschrijving de locatie en je draagt makkelijke kleding. Zorg voor laagjes, want je kunt het warm krijgen. Verder kom je gewoon zoals je op dat moment voelt. Ik beloof dat je veel energieker en opgeladen weer naar huis gaat. Belangrijk nog: we gaan werken in een gemengde groep en de kleding blijft aan. Deze middagen zijn voor iedereen die zich hiertoe aangetrokken voelt van 18 jaar tot 30 jaar. Vermeld bij inschrijving de reden dat je meedoet.
Testimonial van Quincy:
” De ervaring van tantra is lastig te beschrijven, omdat iedereen het op een andere manier ervaart. De rust en kalmte die naar binnen ging voelde warm en vertrouwd. Ik ervaarde bij momenten een hoger bewustzijn. Het voelde voor mij als bepaalde dingen loslaten, wat ik weg heb gestopt in de afgelopen jaren. Tantra is echt een aanrader om een keer te doen! Jessica leidde de tantra op een mooie rustige manier. Eerst stelde ze je op je gemak in de ruimte. Ze gaf ons de ruimte om nog even te denken en te voelen wat er gebeurde in je lichaam door er ook samen over te praten. Plus de lekkere thee voor een extra ontspanning.”

English

 

Dear You,

You are young and in the middle of the world. And maybe you have already heard of tantra because it is becoming more and more known. And especially when you’re young, it’s fantastic to learn more of it already. Because tantra is about you, about your energy, your body, your life force. About how you can live much more as your true self. Many young people find it difficult to find their way in the world of intimacy and relationships because everything goes (too) fast these days. Knowing more about tantra is an antidote to porn and superficial intimacy. Because you don’t learn anything about that in education, do you? And how amazing it is to learn about that. Learn about how your body works, and how to  communicate your feelings and needs to others. To discover  your wishes and limits. You will also learn to get to know your energy body (chakras, nadis) and to connect with higher levels of consciousness.

 

Who is Jessica
I have been teaching tantra classes and sessions to adults for 7 years and I am very enthusiastic about working with young people. You are the future, and it is so important to start healing and getting control over  your energy. To free yourself from ballast and connect more with your deepest core and eachother in a beautiful way.

 

What are we going to do?
We’re going to meet on Sunday afternoons. Every lesson is different and many elements come back. The more you participate, the more you really get into it and you become more and more familiar and stronger in everything we do together. We work in a mixed group, sometimes it is very active and dynamic, other times calmer and on your own. The clothes remain on, but sometimes we do exercises with guided touch. This is always in atunement. I will guide you in  all of this so you always have a choice and can feel safe.

 

Content of the program:
– breathwork
– ancient tantra kriya yoga
– wheel of consent work
– active medication
– rituals-……

 

when?
18 September 14.00-17.30
9 October 14.00 – 17.30
6 November 14.00 – 17.30
4 December 14.00 – 17.30

 

Your investment:
25 euros per afternoon. To be transferred in advance to NL52RABO0147921694 tnv. J.A. Jobse

 

What do I need to bring how do I get there?
When you register, you will be given the location. You wear comfortable clothing, make sure you wear layers if you get warm. Other than that you just come as you feel at that moment. I promise you will go home much more energetic and recharged. More importantly: we will be working in a mixed group and the clothes will remain on. These afternoons are for everyone (M/F) who is attracted to this from 18 years to 30 years. Please state the reason you are participating when registering. You can follow every lesson apart, as you like. But it is always better to follow them all!

 

Testimonial from Quincy, 21 years:
“The experience of tantra is difficult to describe, because everyone experiences it in a different way. The peace and calm that went in felt warm and familiar. Your higher consciousness came forward. It felt to me like letting go of certain things, which I have stopped away in recent years. Tantra is highly recommended to do once! Jessica led the tantra in a nice calm way. First she put you at ease in the space. She gave us the space to think for a while and to feel what happened in your body by talking about it together. Plus the delicious tea for extra relaxation.”


Schrijf je in